Сајт пројекта садржи обиље информација о пројекту, пројектним активностима и резултатима: https://spreadthewordsrb.wordpress.com/