Школски одбор је орган управљања у школи. Састав и именовање, мандат и надлежност Школског одбора прописани су Законом о основама система образовања и васпитања. Школски одбор Техничке школе има девет чланова, од којих су три члана из реда запослених, три члана су представници Савета родитеља и три члана су представници локалне самоуправе.
Чланови Школског одбора именовани су на мандат од четири године.

Седницама ШО присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања. Седницама ШО одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

Решењем СО Књажевац  број 022-27/2023-01 од 11.10.2023. године о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Књажецу број 022-45/2020-01, разрешава се дужности члан Школског одбора Техничке школе у Књажевцу Нена Дамјановић, представник родитеља, и именује се за члана Школског одбора Техничке школе у Књажевцу Јован Илић, представник родитеља. Нови Школски одбор Техничке школе је у следећем саставу:

ПРЕДСТАВНИЦИ ЈЕДИНИЦЕ ЛСПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉАПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
Ивица ВидојевићЈован ИлићДрагана Цвејић Вукић, председник ШО
Александар БогојевићСнежана НиколићСаша Милосављевић, заменик председника ШО
Славољуб ПавловићМилена БогосављевићГоран Божић