Школски одбор је орган управљања у школи. Састав и именовање, мандат и надлежност Школског одбора прописани су Законом о основама система образовања и васпитања. Школски одбор Техничке школе има девет чланова, од којих су три члана из реда запослених, три члана су представници Савета родитеља и три члана су представници локалне самоуправе.
Чланови Школског одбора именовани су на мандат од четири године.

Седницама ШО присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања. Седницама ШО одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

Чланови Школског одбора Техничке школе су:

Представници локалне самоуправе

– Ивица Видојевић

– Александар Богојевић

– Славољуб Павловић

Представници запослених

– Драгана Цвејић Вукић, председник ШО

– Саша Милосављевић, заменик председника ШО

– Горан Божић

Представници Савета родитеља

– Нена Дамјановић

– Снежана Николић

– Милена Богосављевић