Школа функционише преко својих управних, руководећих, стручних и саветодавних органа.

Орган управљања школом је Школски одбор.

Руководећи орган школе је директор школе.

Стручни органи школе су:

– Наставничко веће,

– Одељењска већа,

– Стручна већа,

– Школски тимови и активи,

– Педагошки колегијум и

– Стручни сарадници.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља.

Организациона схема школе: