Школа је регистрована за обављање делатности средњег образовања и васпитања по плановима и програмима за стицање одговарајућег степена стручне спреме за пет подручја рада:

– Геодезија и грађевинарство,

– Текстилство и кожарство,

– Машинство и обрада метала,

– Економија, право и администрација и

– Трговина, угоститељство и туризам

(шифра делатности 80220) и верификована за наведену делатност следећим решењима: