Стручни органи школе су:

– Наставничко веће,

– Одељењска већа,

– Стручно веће наставника српског језика и књижевности и страних језика,

– Стручно веће наставника природних наука,

– Стручно веће наставника друштвених наука,

– Стручно веће наставника вештина и умећа,

– Стручно веће машинске струке,

– Стручно веће грађевинске струке,

– Стручно веће кожарске струке,

– Стручно веће економске и туристичке струке,

– Стручни актив за развојно планирање,

– Стручни актив за развој Школског програма,

као и други стручни активи и тимови, у складу  са Статутом школе.

Састав школских тимова и актива у школској 2023/24. години наведен је у документу испод:

Школски тимови и активи