По Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (“Сл. гласник РС”, бр. 109/2021), стручно усавршавање је обавезна активност наставника, васпитача и стручног сарадника утврђена педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље.

Стручно усавршавање из члана 4. овог правилника јесте обавезна активност запослених на пословима образовања и васпитања утврђена педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље.

Програме стручног усавршавања и стручне скупове из члана 4. тач. 2)-4) надлежни орган или организација одобрава по утврђеној процедури.

За стручно усавршавање из члана 4. овог правилника запослени има право на одсуство из установе у трајању од три радна дана годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја стручног усавршавања. Распоред одсуства наставника, васпитача и стручног сарадника ради стручног усавршавања планира педагошки колегијум, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон). Одсуство запосленог из овог става сматра се плаћеним одсуством у складу са посебним колективним уговором.

У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године:

1) оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа из члана 6. став 1. овог правилника;

2) похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени програм из Каталога програма стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) и 4) овог правилника, за које, када су организовани радним даном, у складу са Законом и посебним колективним уговором, има право на плаћено одсуство;

3) учествује на најмање једном одобреном стручном скупу из члана 4. став 1. тачка 3) овог правилника.

Сат похађања програма стручног усавршавања има вредност бода.

Међународни скуп који се организује у Републици Србији, а није на листи стручних скупова од јавног интереса, одобрава Завод у складу са прописаном процедуром.

Под сталним стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника, у смислу овог плана, подразумева се праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева и задатака образовања и васпитања и унапређивања образовно-васпитне праксе.

Стално стручно усавршавање у установи остварује се:

 • извођењем угледних часова, демонстрирањем поступака, метода и техника учења и других наставних, односно васпитних активности;
 • излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом;
 • приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом;
 • учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, пројектима мобилности, програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима и посетама, међународним програмима, скуповима и мрежама, заједницама професионалног учења, програму огледа, раду модел центра;
 • остваривањем активности у школи вежбаоници;
 • остваривањем активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе;
 • активностима које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе хоризонталног учења.

У школској 2023/24. години, полазећи од Правилника о сталном стручном усавршавању, обраде података добијених из личних планова стручног усавршавања наставника, оцена и закључака тима за самовредновање и акционог плана, школа планира похађање акредитованих семинара и усавршавање наставника из уже стручних тема у оквиру школе, семинара за развој компетенције за комуникацију и сарадњу као и за поучавање и учење.

Неки предлози који су се посебно издвојили су:

 • Семинари из уже стручних области
 • Семинари усмерени на инклузивно образовање
 • Семинари усмерени на развој комуникацијских вештина и сарадње
 • Семинари, трибине и симпозијуми за руковођење и лидерство
 • Семинари од јавног значаја Министарства просвете, ЗУОВ-а и ЗВКОВ-а.
 • Усавршавање наставника ван школе (неформални облици СУ, интернационалне обуке и сл.),
 • Организација, учешће и присуство наставника на стручним скуповима, трибинама и сл.,
 • огледни часови и угледни часови.