У школској 2023/24. години у школи наставу у школи изводи четрдесет и девет наставника.

У складу са прописаним наставним плановима и програмима, односно плановима и програмима наставе и учења, настава се држи из општеобразовних и стручних предмета, као и из обавезних изборних предмета и општеобразовних/стручних изборних предмета, предвиђених планом и програмом наставе и учења за дати образовни профил.

Подела предмета и одељења на наставнике представљена је следећом табелом:

Редни бројИме и презиме  наставникаПредмет и одељење Одељ. старешина
1. Ивана Богојевић Српски језик и књижевност I1, I2, I3, III1, III2, III3, IV3 III3
2. Драгана Цвејић  Вукић Српски језик и књижевност I2, I4, II1, II2, II3, III4, III5II2
3. Јелена Милошевић  Петровић Српски језик и књижевност IV3, IV4
4. Милошевић Младен Енглески језик I1, II1,II2, II3, III1, III2,III3, III4,  Грађанско васпитање I1, II2, III3, IV3I1
5. Наташа Аранђеловић Енглески језик I2, I3 , I4, III5, IV2,IV3,IV4, Грађанско васпитање I2, I4, II3, III5I2
6. Жаклина Јовановић Француски језик I2, II2, III2, IV4
7. Милена Костић Немачки језик I2, II2, III2, IV4 
8. Владан Цвејић Физичко васпитање I1, I2, I3, I4, II2, II3, III1, III2, III3, III4
9. Перица Пејчић Физичко васпитање III5, IV2, IV3, IV4
10. Марија Милетић Физичко васпитање II1, Изабрани спорт (изборни) III4II1
11. Тања Игњатовић Математика I1, I2, I3, I4, IV2, IV3, IV4 I4
12. Снежана Цветковић Математика II1, II2, II3, III1, III2, III3, III4, III5
13. Милан Милошевић Физика I1, I3, I4, II2
14. Јелена Петровић Физика I2
15. Радмила  Милосављевић Хемија I1,I3,I4, II2, Грађанско васпитање III2, Комерцијално познавање робе  ( изборни) ½ III2
16. Тамара Видојковић Биологија I4, Екологија и заштита животне средине I3, II1, Биологија  (изборни) ½ IV3, Грађанско васпитање I3, II1
17. Марија Андрејевић Ликовна култура I2, I3, Теорија форме са цртањем I4,  Историја уметности IV4
18. Југослав ДинићГеографија I1, I2, II2, II3, IV4
19. Оливер  РадисављевићИсторија I1 ,I2, I4, II2, II3, Историја (одабране теме) – изборни III3,IV2, IV3,  Грађанско васпитање III4III4
20. Снежана Максимовић Социологија са правима грађана III1, IV3, IV4 
21.  Јулијана  Милосављевић Музичка култура IV4
22. Милан МилосављевићВерска настава I1,2 , I3,4 , II1,2,3, III2,3,5, IV2,3
23.  Ивана Спасић Рачунарство и информатика I1, I2, I3, I4 Електротехника и електроника II3, Пословна информатика ½ II2, ½ III2I3
24. Славица Митић Својства материјала I4, Познавање материјала I1, Машински материјали  I3, Испитивање материјала и конструкција IV2 , Испитивање материјала и  конструкција – блок IV2, Естетско обликовање ½ II1,  Грађанско васпитање III1III1
25. Лидија Јевтић  Вушковић Статика и отпорност материјала III1, Грађевинске конструкције III1,  Завршни радови и кућне инсталације ½ IV2, Технологија грађевинских  радова III1, ½ IV2, Технологија грађевинских радова – блок III1, ½ IV2,  Разрада пројеката III1, Разрада пројеката – блок III1, Техничко цртање и  нацртна геометрија – блок I4
26. Милан Вукић Техничко цртање и нацртна геометрија I4, Aпликативни рачунарски  програми III1, Металне и дрвене конструкције IV2, Практична настава ½ III4
27. Горан Поповић Практична настава ½III4, Практична настава – блок ½III4, Механика тла и  фундирање IV2 , Основе нискоградње (изборни) – III1
28. Ивана Јевтић Организација грађења III4, Саобраћајнице IV2, Технологија грађевинских  радова IV2, Технологија грађевинских радова – блок ½IV2 II2,  Армиранобетонске конструкције III1, IV2, Практична настава – блок ½ III4IV2
29. Милан Милановић Финална обрада дрвета I4, Финална обрада дрвета – блок I4,  Столарство I4
30. Златица Геров Технологија за компјутерски управљане машине III3, ½ III3,  Програмирање за компјутерски управљане машине 2/2 III3, ½ IV3,  Пројектовање технолошких система – блок 1/3 IV3
31. Горан Геров Пројектовање технолошких система 1/3 III3, 1/3 IV3, Програмирање за  компјутерски управљане машине 1/3 IV3, Мерење и контрола квалитета  ½ III3, Технологија машинске обраде – блок 1/3 II3
32. Саша Милосављевић Аутоматизација производње и флексибилни производни системи IV3, Пројектовање технолошких система – блок 1/3 IV3, Моделирање  машинских елемената и конструкција ½III3, Пројектовање технолoшких система 1/3III3, Пројектовање технолошких система 1/3 IV3 
Технологија машинске обраде – блок 1/3 II3
IV3
33. Милован Јеленковић 
Практична настава 2/3 I3,1/3 II3, Практична настава – блок 2/3 I3, 2/3 II3
34. Томица  Милосављевић Механика II3 +2/2II3, Моделирање машинских елемената и конструкција 1/2III3, Практична настава – блок 1/3 II3 Пројектовање технолошких система -блок 1/3III3,
35. Ивица Богдановић Механика ½I3, Компјутерска графика ½ II3, Мерење и контрола квалитета  III3 + ½III3, Пројектовање технолошких система 1/3 III3, Пројектовање  технолошких система 1/3 IV3, Пројектовање технолошких система – блок  1/3 IV3
36. Милутиновић  РадишаТехничко цртање ½I3, Практична настава ½ I3, 2/3 II3,  Практична настава – блок 1/3 I3, 1/3 II3, Технологија машинске обраде – блок 1/3 II3,Пројектовање технолошких система-блок 1/3 III3 Грађевинска механизација III4, Технологија занимања III4
37. Станисављевић МилаТехничко цртање ½ I3, Механика ½ I3, Машински елементи II3,  Компјутерска графика ½ II3, Технологија за компјутерски управљане  машине ½III3,Технологија машинске обраде – блок 1/3 II3II3
38. Божић Горан Mоделовање обуће ½ II1, Конструкција и моделовање обуће ½ III5,  Практична настава ½ I1, ½ III5III5
39. Милијић Милена Практична настава ½ II1, ½III5
40. Милошевић Ивица Практична настава ½ I1, ½ II1, Практична настава – блок ½ II1 , Mоделовање  обуће ½ II1, Конструкција и моделовање обуће ½ III5
41. Милановић Наталија Технологија обуће I1, II1, III5, Моделовање обуће ½ I1, Естетско  обликовање ½ II1
42. Цветковић МаријаАгенцијско и хотелијерско пословање – вежбе + блок ½ II2, Агенцијско и  хотелијерско пословање – практична настава ½ II2, Професионална пракса  ½ II2, Барско пословање (изборни) ½ IV4, Организација набавке и продаје  III2 , Пословна економија (изборни) ½ III2
43. Станчић МирославРачуноводство у трговини I2, Статистика III2, Међународна шпедиција III2,  Обука у виртуелном предузећу ½III2, Eкономика и организација  предузећа II2III2
44. Радисављевић  ЈеленаКанцеларијско пословање ½ I2, Принципи економије I2, Обука у  виртуелном предузећу ½ III2, Обука у виртуелном предузећу – блок ½ III2,  Трговинско пословање III2, Агенцијско хотелијерско пословање – блок  настава ½ IV4,
45. Јанкулоски НаташаАгенцијско хотелијерско пословање – вежбе + блок настава ½ IV4,  Агенцијско хотелијерско пословање – практична настава ½ IV4,, Пословна  информатика ½ II2, ½ III2, Грађанско васпитање IV2,IV4
46. Голубовић Емина Агенцијско хотелијерско пословање – вежбе ½ IV4, Kанцеларијско  пословање ½ I2, Предузетништво III4, ½ IV2, IV3, IV4IV4
47. Марија Радуловић  ДимитријевићАгенцијско хотелијерско пословање – вежбе + блок настава ½ II2,  Агенцијско хотелијерско пословање – практична настава ½ II2, Професионална пракса ½ II2, Предузетништво III5, ½ IV2, IV3, IV4,  Економика туризма (изборни) ½ IV4
48. Миљан Ђорђевић Устав и права грађана III5, Право I2
49. Соња Јеленковић Психологија у туризму и угоститељству II2
ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ 
(одељењско старешинство, предмети, одељења и групе у којима наставници реализују наставу)