Наставне планове и програме/планове и програме наставе и учења за сва подручја рада и образовне профиле можете пронаћи у правилницима до којих можете доћи користећи сајт http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/reg-overview#, пратећи следећи редослед претраживања:

 • прописи из области просвете,
  • III Гимназије, стручне школе и образовање одраслих
   • 2. Стручне школе
    • подручје рада које вас интересује.
 • Планове и програме наставе и учења модернизованог образовног профила ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР можете погледати пратећи следеће линкове:
 • Планове и програме наставе и учења модернизованог образовног профила АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР можете погледати пратећи следеће линкове:
 • Планове и програме наставе и учења модернизованог образовног профила ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА можете погледати пратећи следеће линкове:
 • Планове и програме наставе и учења модернизованог образовног профила КОМЕРЦИЈАЛИСТА можете погледати пратећи следеће линкове:
  • општеобразовни предмети
  • стручни предмети
 • Планове и програме наставе и учења модернизованог образовног профила ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР можете погледати пратећи следеће линкове:
 • Планове и програме наставе и учења модернизованих образовних профила III степена оператер основних грађевинских радова и руковалац грађевинском механизацијом, који су планирани за упис у наредној школској години, можете прегледати овде:
 • Оператер основних грађевинских радова
 • Руковалац грађевинском механизацијом.

Правилник о завршном испиту оператера основних грађевинских радова можете погледати овде (страна 51).

 • Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација – област економија („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ број  10/12, 1/13 – испр. и  15/15),
 • Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (“Службени гласник СРС – Просветни гласник”, бр. 6/90 и “Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 5/14 и 3/15, 11/16 и 13/18),
 • Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Текстилство и кожарство („Службени гласник РС – Просветни гласник број 8/09, 7/13 и 11/13)