Да ли се може наставити школовање после стручне школе? 

Сви ученици који заврше средњу стручну школу имају могућност наставка школовања.

Ово питање везано је за полагање матурског испита и зато је важно детаљно се информисати  о  програму и полагању стручне и опште матуре, јер се о њима често чују противречне и непотпуне информације.

​У тексту испод наводимо чланове из Закона о основама система образовања и васпитања, као и Закона о средњем образовању и васпитању. који регулишу питања везана за матуре и наставак школовања:

Закон о основама система образовања и васпитања 

Завршни испити у основном и средњем образовању и васпитању

Члан 78

Завршни испити у основном и средњем образовању и васпитању су испити на државном нивоу којима се завршава одређени ниво образовања и васпитања, и то:

1) у основном образовању и васпитању – завршни испит у основном образовању и васпитању;

2) у општем средњем образовању и васпитању – општа матура;

3) у средњем уметничком образовању и васпитању – уметничка матура;

4) у средњем стручном образовању и васпитању – стручна матура, завршни испит средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит и испити других облика стручног образовања.

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу са његовим чулним и моторичким могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета.

Ученик се може уписати на следећи ниво образовања и васпитања на основу резултата постигнутог на испиту из става 1. овог члана,осим специјалистичког и мајсторског испита.

Ближе услове којима су уређени завршни испити из става 1. овог члана прописује министар.

Закон о средњем образовању и васпитању 

Право на полагање опште матуре

Члан 60.

Општу матуру полажу ученици након завршеног четвртог разреда средњег општег образовања и васпитања у гимназији.

Општу матуру, односно њен део може да полаже и ученик након завршеног четвртог разреда средњег стручног, односно уметничког образовања у складу са програмом опште матуре.

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним тешкоћама у учењу или језичким баријерама полаже општу матуру у условима који обезбеђују превазилажење физичких и комуникацијских препрека, а може да буде ослобођен од полагања дела матурског испита из предмета за које су му током образовања прилагођавани стандарди постигнућа, или да тај део полаже у складу са индивидуалним образовним планом, о чему доносе одлуку тим за инклузивно образовање и тим за пружање додатне подршке ученицима.

Тимови припремају планове за организовање и спровођење опште матуре за ученике из става 3. овог члана.

 Јавна исправа и наставак школовања

Члан 61.

Након положене опште матуре ученику се издаје јавна исправа, у складу са овим законом.

На основу положене опште матуре, ученик може да се упише у високошколску установу без полагања пријемног испита, осим испита за проверу склоности и способности, у складу са законом којим се уређује високо образовање.

Јавна исправа и наставак школовања

Члан 64.

Након положене стручне, односно уметничке матуре ученик стиче средње стручно, односно уметничко образовање и васпитање, о чему се издаје јавна исправа, у складу са овим законом.

На основу положене стручне, односно уметничке матуре ученик може да се упише на студије у научној, стручној или уметничкој области у којој је стекао средње образовање и васпитање, без полагања пријемног испита, осим испита за проверу склоности и способности, у складу са законом којим се уређује високо oбразовање.

На основу положене стручне, односно уметничке матуре ученик може да се упише на студије изван области из става 2. овог члана, уз полагање одређених предмета опште матуре, које утврди самостална високошколска установа уместо пријемног испита, у складу са законом којим се уређује високо образовање.

У чему је разлика у садржајима и исходима опште и стручне матуре?

Ако кликнете на линкове испод моћи ћете да прочитате програме опште, односно стручне матуре:

ПРОГРАМ ОПШТЕ МАТУРЕ

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ МАТУРЕ

а у документу испод обухватили смо све важне чињенице о матурама и наставку школовања:

Opsta-i-strucna-matura-1

На сајту http://www.matura.edu.rs/ биће благовремено објављиване информације у вези полагања државне матуре.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

За оне који заврше средњу стручну школу, а не желе или немају услова да студирају, наставак школовања може бити и преквалификација у друго занимање истог степена стручне спреме.

Преквалификација подразумева ванредно школовање у стручној школи полагањем испита из стручних предмета,  као  и завршног испита неког другог образовног профила у истом трајању, из исте или неке друге струке.

На пример, обућар се може преквалификовати у трговца, фризера, кувара…

​Руковалац грађевинском механизацијом може се, на пример, преквалификовати у аутомеханичара, возача моторних возила, руковаоца-механичара пољопривредне механизације или неко друго занимање III степена.

Слично, архитектонски техничар се може преквалификовати у геодетског техничара, економског техничара, електротехничара рачунара, техничара друмског саобраћаја и друга занимања IV степена.

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Школовање се може наставити и доквалификацијом, путем које се са дипломом занимања III степена може завршити ванредно школовање за неко од занимања IV степена, у оквиру исте или друге струке.

Доквалификација подразумева ванредно школовање и полагање испита из појединих општеобразовних предмета и стручних предмета за прва три разреда, свих предмета четвртог разреда и матурског испита за изабрани образовни профил.

Доквалификација се најбрже може завршити у оквиру исте струке, због већег броја истих или сличних предмета. На пример, руковалац грађевинском механизацијом може најбрже завршити доквалификацију за грађевинског техничара за нискоградњу, али може се доквалификовати и за машинског техничара моторних возила, техничара друмског саобраћаја и др.

​Обућар се најлакше може доквалификовати за техничара моделара обуће, али може уписати доквалификацију и за финансијског техничара, шумарског техничара и др.

Преквалификација и доквалификација су добро решење за ученике који нису хтели да се одвајају од породице или друштва после основне школе, или нису могли да финансирају трошкове школовања у другом граду, па су уписали и завршили школовање за занимање које им није било баш први избор.

​Дакле, наставак образовања после завршене стручне школе може бити:·       

Студирање на бројним факултетима и високим школама струковних студија широм Србије, 

Преквалификација у неко друго занимање истог степена стручне спреме или       

Доквалификација са дипломом занимања III степена у жељено занимање IV степена.