Образовно-васпитна делатност Техничке школе се у школској 2020/21. години одвија  у два повезана школска објекта, који се налазе у улици Карађорђевој 52, на магистралном путу Књажевац – Сокобања. Такозвана стара зграда школе саграђена је око 1925. године, док је новији објекат изграђен 1978. године. Зграде су повезане топлом везом. У парковском делу дворишта налази се летња учионица, а уз салу гаража са оставама.

Фискултурна сала завршена је 1998. године, а децембра 2020. године завршена је изградња њене друге фазе, односно изградња пратећих просторија (свлачионице, туш кабине и санитарне просторије) у приземљу и  мултифункционалне учионице на спрату.

Настава и ваннаставне активности у школи, због просторних могућности и поделе одељења на групе у складу са програмима наставе и учења, и ове школске године организоване су у две смене, које се мењају на две недеље. У једној смени су ученици I и II разреда, а у другој ученици III и IV разреда.  После анкетирања родитеља, анализе просторних и свих осталих услова за одвијање наставе и поштовање превентивних мера у условима епидемије вируса COVID-19, Наставничко веће је донело одлуку да се настава одвија по комбинованом моделу. Настава теоријских предмета одвија се у школи тако што непосредну наставу и онлајн наставу наизменично имају тзв. А и Б група у одељењу. Настава предмета код којих се одељење дели на групе у складу са наставним планом и програмом, односно планом и програмом наставе и учења, одвија се увек у школи, за све групе (вежбе, практична настава, страни језик, изборни предмети).

 За теоријску наставу, вежбе, практичну наставу и наставу у блоку у школској 2020/21. години користи се 12 учионица, као и две радионице, у којима је обезбеђен прописани простор од 4m2 по ученику. Још 4 учионице користе се за допунску или додатну наставу. Једна учионица предвиђена је за изолацију ученика, код кога се симптоми коронавируса појаве у школи, до доласка родитеља.

Мултимедијална настава може се реализовати у свим учионицама, од којих су 8 учионица опште намене и 4 рачунарска кабинета за наставу стручних предмета код којих је неопходно коришћење рачунара (рачунарство и информатика, програмирање компјутерски управљаних машина, пројектовање технолошких система, агенцијско и хотелијерско пословање, обука у виртуелном предузећу, канцеларијско пословање, апликативни рачунарски програми, пословна коресподенција и др.), као и у кожарској и машинској радионици. Настава физичког васпитања одвија се, у складу са епидемиолошким условима, на отвореном и у фискултурној сали школе, у складу са стручним упутством за реализацију наставе овог предмета. Практична настава изводи се у кожарској и машинској радионици, а практична настава ученика грађевинске струке и практична настава у блоку  и код привредних субјеката у области грађевинарства, туризма и економије, чим се обезбеде услови за њихово одвијање на здравствено безбедан начин за ученике и наставнике.

Школска библиотека опремљена је као медијатека и користи се као читаоница, простор за ваннаставне активности и рад школских секција, припрему наставника, а у изузетним случајевима и за реализацију наставе. У овој школској години она ће бити и у функцији тзв. Транзиционог клуба, који ће бити основан у школи за потребе подршке ученицима у оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи“.