Образовно-васпитна делатност Техничке школе ће се у школској 2023/24. години одвијати  у два повезана школска објекта, који се налазе у улици Карађорђевој 52, на магистралном путу Књажевац – Сокобања.

Такозвана стара зграда школе саграђена је крајем двадесетих година прошлог века, док је новији објекат изграђен 1978. године. Зграде су повезане топлом везом. У парковском делу дворишта налази се летња учионица, а уз салу гаража са оставама.

Фискултурна сала је изграђена 1998. године, а децембра 2020. године завршена је изградња њеног анекса, у чијем су приземљу пратеће просторије (свлачионице, туш кабине и санитарне просторије), а на спрату мултифункционална учионица. Анекс је повезан са салом у приземљу и новом зградом на спрату. Пројекат доградње сале je финансиран од стране Делегације ЕУ у Републици Србији.

Због просторних могућности и поделе одељења на групе у складу са плановима и програмима наставе и учења, настава и ваннаставне активности ће и школске 2023/24. године бити организоване у две смене, које ће се мењати на недељу дана. У једној смени биће ученици I и II разреда, а у другој ученици III и IV разреда.  

За теоријску наставу, вежбе, практичну наставу и наставу у блоку у шк. 2023/24. години користиће се 16 учионица и три радионице. Редовна настава одвијаће се у школи, а одељења ће мењати учионице у складу са усвојеним распоредом.

Мултимедијална настава може се реализовати у свим учионицама, од којих су 11 учионице опште намене и 4 рачунарска кабинета за наставу рачунарске групе предмета (рачунарство и информатика, програмирање компјутерски управљаних машина, обука у виртуелном предузећу, агенцијско и хотелијерско пословање, пројектовање технолошких система, апликативни рачунарски програми, канцеларијско пословање и др.). Телевизорима и рачунарима опремљене су и кожарска и машинска радионица, тако да је мултимедијална настава могућа и на часовима практичне наставе.

Настава физичког васпитања одвијаће се у фискултурној сали школе, a практична настава у кожарској,  машинској и столарској радионици. Практична настава ученика и практична настава у блоку  реализоваће се и код привредних субјеката у области грађевинарства, машинства, кожарства, туризма, економије и одраде дрвета, уз обезбеђење услова за њихово одвијање на здравствено безбедан начин за ученике и наставнике.

Тренинг центар опремљен је са три нове CNC машине, уз које је обезбеђен и потребан материјал за рад.  Уз помоћ компанија „Беба кидс“ и Falc East d.o.o.,  у тренинг центру су постављене и две линије за шивење, са по четири кожарске и четири текстилне шиваће машине. Трећи део тренинг центра школа је опремила учионичким намештајем и рачунарском опремом, за теоријски део обука.

Крајем претходне школске године један од кабинета опште намене претворен у иновативни мултифункцијски Мејкерс лаб и опремљен најсавременијом опремом за реализацију радионица у оквиру СТЕАМЕ области.

Школски простор задовољава услове прописане за извођење наставе, одржава се и по потреби уређује.

У учионицама за наставу стручних и општеобразовних предмета, као и у кожарској и машинској радионици и библиотеци, обезбеђени су сви услови за реализацију мултимедијалне наставе.

Практична настава техничара за компјутерско управљање (CNC) машина, техничара за обликовање намештаја и ентеријера и обућара реализоваће се у школским радионицама. Набавка алата и потрошног материјала обављаће се периодично, у складу са потребама. Део практичне наставе руковаоца грађевинском механизацијом у III разреду,  техничара за обликовање намештаја и ентеријера у I разреду и и блок наставе обућара одвијаће се у радионицама предузећа са којима ће школа склопити уговоре о пословно-техничкој сарадњи. Део практичне и блок наставе образовних профила комерцијалиста и туристичко-хотелијерски техничар, такође ће се одвијати код социјалних партнера,  са којима ће школа склопити уговоре о пословно-техничкој сарадњи.

Тренинг центар опремљен је са три нове CNC машине, уз које је обезбеђен и потребан материјал за рад.  Уз помоћ компанија „Беба кидс“ и Falc East d.o.o.,  у тренинг центру су постављене и две линије за шивење, са по четири кожарске и четири текстилне шиваће машине. Трећи део тренинг центра школа је опремила учионичким намештајем и рачунарском опремом, за теоријски део обука.

У сарадњи са Групом за образовање, Мејкерс лаб  је опремљен 3Д штампачем, ласерском CNC машином за гравирање и комплетима за роботику, док је на крају школске године договорено даље опремање лабораторије смарт ТВ-ом и алатом који ће донирати компанија BOSH.

Захваљујући Министарству просвете, крајем школске године школа је добила рачунарску опрему за рачунарске кабинете, засновану на VDI технологији, и то опрему за 30 ученика и 3 наставничка сервера. На овај начин осавремењен је рад у рачунарским кабинетима, заменом старе рачунарске опреме новом опремом, која се заснива на раду у облаку, односно виртуелној десктоп инфраструктури.