Статут и други општи акти школе усаглашени су са законом о основама система образовања и васпитања и другим прописима.