Школски програм

Анекс школског програма 2022-2026.

Школски програм 2022-26.

Годишњи план рада школе

Годишњи план рада школе за шк. 2023/24. годину.

Анекс Годишњег плана рада Техничке школе за школску 2022/23.годину од 9.2.2023. године

Анекс Годишњег плана рада Техничке школе за школску 2022/23.годину од 8.3.2023. године.

Анекс Годишњег плана рада Техничке школе за школску 2022/23. годину од 8.5.2023. године

Годишњи план рада школе за шк.2022/23. годину

Општа акта школе (Акта које доноси школа)

Статут

Анекс Статута Техничке школе

Правилник о организацији и систематизацији за 2023-2024 годину.

Статут и други општи акти школе усаглашени су са Законом о основама система образовања и васпитања и другим прописима.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака за школску 2022/23. годину

Одлука о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Техничкој школи у Књажевцу

Решење о именовању Руководиоца одговорног за за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Техничкој школи у Књажевцу.