Школски програм 2022-26.

Годишњи план рада школе за шк.2022/23. годину

Општа акта школе (Акта које доноси школа)

Статут и други општи акти школе усаглашени су са Законом о основама система образовања и васпитања и другим прописима.

Opsti-akti-Tehnicka-skola-Knjazevac-2022