Анекс школског програма 2022-2026.

Школски програм 2022-26.

Анекс Годишњег плана рада Техничке школе за школску 2023/24. годину – фебруар

Анекс Годишњег плана рада Техничке школе за школску 2023/24. годину од 17.10.2023. године

Годишњи план рада школе за шк. 2023/24. годину.

Анекс Годишњег плана рада Техничке школе за школску 2022/23.годину од 9.2.2023. године

Анекс Годишњег плана рада Техничке школе за школску 2022/23.годину од 8.3.2023. године.

Анекс Годишњег плана рада Техничке школе за школску 2022/23. годину од 8.5.2023. године

Годишњи план рада школе за шк.2022/23. годину

Општа акта школе (Акта које доноси школа)

Статут (нови)

Статут

Анекс Статута Техничке школе

Правилник о организацији и систематизацији за 2023-2024 годину.

Статут и други општи акти школе усаглашени су са Законом о основама система образовања и васпитања и другим прописима.

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака за школску 2022/23. годину

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2023

Правилник- безбедности ученика у и и ван школе 2023.

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правила понашања у уставнови 2023.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Родна равноправност

Одлука о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Техничкој школи у Књажевцу

Решење о именовању Руководиоца одговорног за за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Техничкој школи у Књажевцу.

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање_ 11_2024-75

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања_ 10_2024-49