Информације од јавног значаја

Продаја путем лицитације

Информације о високом образовању у Републици Србији Војна академија и Медицински факултет Војномедицинске академије

Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Техничкој школи из Књажевца, њеној организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Школе у оквиру надлежности које има. Сачињен је у складу Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 10/2022).

Информатор о раду објављује се у електронском и машински читљивом облику у оквиру Јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.