Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у Школи се као саветодавни орган формира Савет родитеља.

Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора Савета родитеља установе уређен је Статутом, а рад Пословником савета.

Савет родитеља обављаће послове из своје надлежности, у складу са законом, на седницама чији су оквирни термини и план рада дати у Годишњем плану рада школе за текућу школску годину.

Савет родитеља Техничке школе за школску 2020/21. годину