Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у Школи се као саветодавни орган формира Савет родитеља.

Савет родитеља:

 • предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора Савета родитеља установе уређен је Статутом, а рад Пословником савета.

Савет родитеља обављаће послове из своје надлежности, у складу са законом, на седницама чији су оквирни термини и план рада дати у Годишњем плану рада школе за текућу школску годину.

САВЕТ РОДИТЕЉА, школска 2023/24.год.

1/1 – Зорица Магловски

1/2 – Маја Петковић

1/3 – Јасмина Цветковић

1/4 – Јелена Милошевић – члан Тима за самовредновање

2/1 – Дејан Радивојевић – члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

2/2 – Јован Илић – заменик председника и представник у ШО

2/3 – Милена Богосављевић – представник у ШО

3/1 – Александар Маленовић

3/2 – Снежана Јовановић – члан Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

3/3 – Јелена Живковић – члан Стручног актива за развојно планирање

3/4 – Данијела Динић

3/5 – Саша Ђорђевић

4/2 – Јасмина Митровић

4/3 – Гордана Ранђеловић

4/4 – Снежана Николић – председник СР, представник у ШО и члан Тима за инклузивно образовање